Chi tiết câu hỏi

Tìm nghiệm của đa thức $C(x) = \left( {{x^2} + 1} \right).{\left( {2x - 1} \right)^2}$.

554

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 7