Chi tiết câu hỏi

Tìm a để đa thức $f(x) = 2a\left( {a{x^2} - 1} \right)$ có giá trị bằng 0 tại x = 2.

336

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 7