Chi tiết câu hỏi

Tìm a, b của đa thức $g(x) = 2{a^2}{x^2} + b - 3$, biết $g(0) = - 8$ và có nghiệm$x = - 2$.

226

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 7