Chi tiết câu hỏi

Tìm a, b của đa thức $A(x) = 2ax + {b^2}$, biết $A(0) = 4$ và có nghiệm $x = - 3$.

527

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 7