Chi tiết câu hỏi

Cho đa thức $Q(x) = (a + 1){x^2} - 4b$. Tìm a, b biết x = 0 và x = -2 đều là nghiệm của đa thức.

369

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 7