Chi tiết câu hỏi

Cho tam giác SRT có $\widehat S > {90^0}$, đường cao SH, SR > ST. Chứng minh HR > HT.

183

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 7