Chi tiết câu hỏi

Cho điểm A nằm ngoài đường thẳng d. Kẻ $AE \bot d\,\,(E \in d)$. Lấy hai điểm B và C nằm trên đường thẳng d sao cho E nằm giữa B và C và $\widehat {ABC} < \widehat {ACB}$. Với D là điểm bất kì trên cạnh AE. So sánh DC và DB.

168

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 7