Chi tiết câu hỏi

 Choose the odd one out.
A. Animals
B. Bears
C. Tigers
D. Zebras

250

Lượt xem

Môn Tiếng Anh Lớp 4