Chi tiết câu hỏi

Cho tam giác MNP, gọi H là trung điểm của MN. Chứng minh $\,HM < \frac{{MP + NP}}{2}$.

173

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 7