Chi tiết câu hỏi

Cho tam giác ABC. K là trung điểm của cạnh AB. Chứng minh $\,2KC < AC + BC$.

192

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 7