Chi tiết câu hỏi

Cho tam giác MNP với MN = 12cm; MP = 1cm. Biết tam giác ABC có tất cả các cạnh là số nguyên (cm). Tam giác MNP là tam giác gì?

289

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 7