Chi tiết câu hỏi

Choose the odd one out.
A. Monkey
B. Scary
C. Bulky
D. Funny

294

Lượt xem

Môn Tiếng Anh Lớp 4