Chi tiết câu hỏi

Một đơn vị bộ đội chuẩn bị lương thực đủ cho 1000 người ăn trong 30 ngày. Nhưng do có một số người đến thêm, nên số lương thực đó chỉ đủ dùng trong 25 ngày (mức ăn của mỗi người là như nhau). Hỏi có bao nhiêu người mới đến thêm?

229

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 5