Chi tiết câu hỏi

10 người làm trong 7 giờ được 700 sản phẩm. Hỏi 12 người trong 5 giờ làm được bao nhiêu sản phẩm? (Năng suất mỗi người là như nhau)

243

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 5