Chi tiết câu hỏi

Một cửa hàng có một số dầu được chia thành 2 phần bằng nhau. Phần thứ nhất chứa trong các thùng 20 lít, phần thứ hai chứa trong các thùng 25 lít. Tổng số thùng dầu hai loại là 18 thùng. Hỏi cửa hàng có tất cả bao nhiêu thùng loại 20 lít?

248

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 5