Chi tiết câu hỏi

Hai số có tổng là 96. Biết 50% số bé bằng 25% số lớn. Tìm số lớn.

240

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 5