Chi tiết câu hỏi

Trục căn thức ở mẫu $\frac{2}{{\sqrt{2} - 1}}$.

169

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 9