Chi tiết câu hỏi

Tính: $\sqrt{{\frac{3}{4}}}.\sqrt{{\frac{9}{{16}}}}$.

158

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 9