Chi tiết câu hỏi

Tính: $\sqrt{{54}}:\sqrt{{ - 2}}$.

154

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 9