Chi tiết câu hỏi

Rút gọn biểu thức: $\sqrt{{{{\left( {2x - 1} \right)}^3}}}$.

183

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 9