Chi tiết câu hỏi

Rút gọn biểu thức $\sqrt{{\frac{{56{x^3}}}{{7000}}}}$.

167

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 9