Chi tiết câu hỏi

So sánh $14$ và $8\sqrt{7}$.

164

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 9