Chi tiết câu hỏi

Rút gọn biểu thức $\sqrt{{27}} + \sqrt{{ - 8}} - \sqrt{{ - 125}}$.

267

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 9