Chi tiết câu hỏi

Rút gọn biểu thức $P = \sqrt{{27a}} - 10\sqrt{{8a}} + \sqrt{a}$.

289

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 9