Chi tiết câu hỏi

Rút gọn biểu thức $\frac{{a + 1}}{{\sqrt{{{a^2}}} - \sqrt{a} + 1}}$.

299

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 9