Chi tiết câu hỏi

Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, hệ số góc của đường thẳng x + 5y – 2 = 0 bằng bao nhiêu?

176

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 9