Chi tiết câu hỏi

Cho hàm số $f\left( x \right) = - {x^2}$ và $g\left( x \right) = 2 - 4x$. Với giá trị nào của a thì $2f\left( a \right) = g\left( a \right)$.

182

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 9