Chi tiết câu hỏi

Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm $A\left( {1; - 2} \right)$ và điểm $B\left( {4;1} \right)$. Tìm tọa độ các điểm C, D sao cho hình bình hành ABCD nhận O làm tâm đối xứng.

240

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 9