Chi tiết câu hỏi

Xác định hàm số f(x), biết rằng với mọi x ta có: $f\left( {2x - 1} \right) = - 4x.$

218

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 9