Chi tiết câu hỏi

Hai hệ phương trình $\left\{ \begin{array}{l} kx + 3y = 3\\ 2x + y = 2 \end{array} \right.$ và $\left\{ \begin{array}{l} 2x + y = 2\\ x - y = 1 \end{array} \right.$ là tương đương khi k bằng bao nhiêu?

360

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 9