Chi tiết câu hỏi

Hệ phương trình $\left\{ \begin{array}{l} \left| {x - 1} \right| + \left| {y - 2} \right| = 1\\ \left| {x - 1} \right| - \left| {y - 2} \right| = 0 \end{array} \right.$ có bao nhiêu nghiệm?

177

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 9