Chi tiết câu hỏi

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho 3 đường thẳng:
$\begin{array}{l} \left( {{d_1}} \right):2{\rm{x}} - y = 1\,\,;\,\\ \left( {{d_2}} \right):\left( {m + n} \right){\rm{x}} + 5y = - 5\,\,;\,\\ \left( {{d_3}} \right):8x + \left( {m - n} \right)y = 4. \end{array}$
Tìm m, n để 3 đường thẳng có số điểm chung lớn nhất.

161

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 9