Chi tiết câu hỏi

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho 3 đường thẳng
$({d_1}):2x - y + 7 = 0$,
$({d_2}):x + 3y = 7$,
$({d_3}): - \frac{2}{k}x + y = \frac{1}{k}\left( {k \ne 0} \right)$.
Tìm k để ba đường thẳng đã cho đồng quy.

135

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 9