Chi tiết câu hỏi

Toán cổ: Bổ cau
"Yêu nhau cau 6 bổ 3
Ghét nhau cau 6 bổ ra làm 10
Số người tính đã 80.
Cau 15 quả, hỏi người ghét yêu?"

221

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 9