Chi tiết câu hỏi

Một người cha nói với con: “3 năm trước đây, tuổi cha gấp 7 lần tuổi con, 7 năm sau đây tuổi cha gấp 3 lần tuổi con”. Hỏi hiện nay cha hơn con bao nhiêu tuổi?

292

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 9