Chi tiết câu hỏi

Tìm một phân số biết rằng nếu cùng tăng tử số và mẫu số lên 3 đơn vị thì phân số mới bằng $\frac{9}{{10}}$, nếu bớt cả tử và mẫu 3 đơn vị thì phân số mới bằng $\frac{6}{7}$.

266

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 9