Chi tiết câu hỏi

Tìm một số tự nhiên hai chữ số có tổng các chữ số bằng 8, nếu đổi vị trí hai chữ số cho nhau thì số tự nhiên đó tăng thêm 36 đơn vị.

285

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 9