Chi tiết câu hỏi

Một canô xuôi dòng sông từ bến A đến bến B hết 4 giờ, ngược dòng sông từ bến B về bến A hết 6 giờ (vận tốc dòng nước không thay đổi).
Hỏi nếu thả trôi một bè nứa từ bến A đến bến B thì hết bao nhiêu thời gian?

283

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 9