Chi tiết câu hỏi

Giải phương trình: $\sqrt {4{x^2} - 12{\rm{x}} + 9} = 2x - 3$.

304

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 9