Chi tiết câu hỏi

Cho phương trình $\left( {m + 3} \right){x^2} - {\rm{x}} + 1 = 0$. Tìm m để phương trình có số nghiệm lẻ.

336

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 9