Chi tiết câu hỏi

Giải phương trình: $\sqrt {2{x^2} - 4x + 43} = x - 1$.

313

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 9