Chi tiết câu hỏi

Giải phương trình: ${\left( {2{x^2} + x} \right)^2} - 2\left( {2{x^2} + x} \right) + 1 = 0$.

303

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 9