Chi tiết câu hỏi

Tính giá trị biểu thức: $A = {\sin ^2}{10^0} - {\sin ^2}{20^0} + {\sin ^2}{30^0} - {\sin ^2}{40^0}$ $ - {\sin ^2}{50^0} - {\sin ^2}{70^0} + {\sin ^2}{80^0}.$

249

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 9