Chi tiết câu hỏi

Tính giá trị biểu thức: $A = {\sin ^2}{15^0} + {\sin ^2}{25^0} + {\sin ^2}{35^0} + {\sin ^2}{45^0}$ $ + {\sin ^2}{55^0} + {\sin ^2}{65^0} + {\sin ^2}{75^0}$.

250

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 9