Chi tiết câu hỏi

Tính giá trị của biểu thức: $A = \tan {15^0}.\tan {25^0}.\tan {35^0}.\tan {45^0}.\tan {55^0}$ $.\tan {65^0}.\tan {75^0}.$

263

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 9