Chi tiết câu hỏi

Tính giá trị của biểu thức: $A = \cot {1^0}.\cot {2^0}.\cot {3^0}.....\cot {88^0}.\cot {89^0}$

275

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 9