Chi tiết câu hỏi

Cho $AB = 4cm$. Vẽ hai đường tròn $\left( {A;\,\,R} \right)$ và $\left( {B;\,\,R'} \right)$ với $R = 3cm,$ $R' = 1,5cm$. Xác định vị trí tương đối của hai đường tròn.

286

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 9