Chi tiết câu hỏi

Cho đoạn $MN = 8cm$. Vẽ hai đường tròn $\left( {M;\,\,R} \right)$ và $\left( {N;\,\,R'} \right)$ với $R = R' = 4cm$. Xác định vị trí tương đối của hai đường tròn.

269

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 9