Chi tiết câu hỏi

Cho đường tròn tâm O với IH là tiếp tuyến của đường tròn như hình vẽ. Biết rằng ${{20}^{0}}$ sđ $\overset\frown{MpN}={{100}^{0}}.$ Tính số đo cung nhỏ HN.

207

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 9