Chi tiết câu hỏi

Một cái quạt có nan quạt dài 30cm và diện tích cái quạt bằng $4\pi \,d{{m}^{2}}$. Cái quạt xòe được một góc tối đa bằng bao nhiêu?

392

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 9